Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012

Μνήμη τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν καὶ Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

  Το δοξαστικών των αποστίχων του Εσπερινού:

Δόξα... Ἦχος πλ. α'
Σαλπίσωμεν ἐν σάλπιγγι ᾀσμάτων∙ χορεύσωμεν ἑόρτια, καὶ σκιρτήσωμεν ἀγαλλόμενοι, ἐν τῇ πανδήμῳ πανηγύρει τῶν Διδασκάλων ἡμῶν, Βασιλεῖς καὶ Ἄρχοντες συντρεχέτωσαν, καὶ τοὺς Ἱεράρχας κροτείτωσαν ἐν ὕμνοις, ὡς δογμάτων βλύσαντας, ποταμοὺς ὑπερμεγέθεις, τρεῖς καλλιρρόους ἀειζώους τοῦ Πνεύματος∙ ποιμένες καὶ Διδάσκαλοι, τοὺς τῆς σεπτῆς Τριάδος, τρισσοὺς Ἱερομύστας, συνελθόντες εὐφημήσωμεν∙ οἱ φιλόσοφοι τοὺς σοφούς, οἱ Ἱερεῖς τοὺς ποιμένας, οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς προστάτας, οἱ πένητες τοὺς πλουτιστάς, οἱ ἐν θλίψεσι τοὺς παραμυθοῦντας, τοὺς συνοδίτας οἱ ὁδοιπόροι, οἱ ἐν θαλάσσῃ τοὺς κυβερνήτας, οἱ πάντες τοὺς πανταχοῦ θερμῶς προφθάνοντας, θείους Ἀρχιεράρχας, ἐγκωμιάζοντες οὕτως εἴπωμεν∙ Πανάγιοι Διδάσκαλοι, σπεύσατε ἐξελεῖν τοὺς πιστούς, ἐκ τῶν τοῦ βίου σκανδάλων, καὶ ῥῦσαι κολάσεων, τῶν αἰωνίων ἡμᾶς.

Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012

Δείτε τι έλεγε ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για την κρίση της εποχής του


«Επιτρέπει ο Θεός να τραντάζεται η γη, αλλά δεν την καταστρέφει, σείει δυνατά τα πάντα με το σεισμό, αλλά δεν τα κατεδαφίζει, για να μας οδηγήσει στην μετάνοια. Τόσο μεγάλο είναι το πέλαγος της ευσπλαχνίας Του.
Γιατί είδε να παραβαίνουμε τις εντολές Του και να Τον πικραίνουμε υπερβολικά.
Είδε την επιθυμία μας να αρπάζουμε την ξένη περιουσία, είδε ότι χτίζαμε το ένα σπίτι κοντά στο άλλο και ότι επλησιάζαμε το ένα χωράφι κοντά στο άλλο, με σκοπό να κλέψουμε το διπλανό μας. Είδε ότι δεν ελεούσαμε τα ορφανά και αδιαφορούσαμε για τις χήρες. Είδε τους δασκάλους να κάνουν τα αντίθετα από εκείνα που εδίδασκαν.
Είδε μαθητές να προσβάλουν τις σεμνές τελετές της Εκκλησίας με αταξίες που αρμόζουν σε θέατρα. Είδε να ζούμε μέσα στην κακία και να κινούμαστε από φθόνο. Είδε να προσθέτουμε στο φθόνο και την πονηρία. Είδε τις καταιγίδες της υποκρισίας να βυθίζουν σαν βάρκες τους απονήρευτους.

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012

«Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή και λάμπουν τα έθνη»

Ρήγας Φερραίος

«Εις των Φράγκων υποσχέσεις μη στηρίζετε ελπίδας/ Έμπορος ο βασιλεύς των αγοράζει και πωλεί/ Εις των τέκνων σας τας λόγχας και ασπίδας και κοπίδας,/ Εις αυτά, αυτά και μόνον η ελπίς ας στηριχθεί./ Από τους αγρίους Τούρκους και τους πονηρούς Λατίνους/ Όσο δυνατοί κι αν είσθε δεινούς τρέχετε κινδύνους» (Κ.Σαρδέλη «Η Ρωμηοσύνη και ο Φώτης Κόντογλου», εκδ. «Αστήρ», σελ. 47).

Το ποίημα, το παραπάνω απόσπασμα, δεν είναι γραμμένο, όπως θα περίμενε κανείς, από Ρωμηό. Είναι του λόρδου Βύρωνα από το έργο του «Δον Ζουάν». Δυστυχώς το μόνο που διδάσκει η ιστορία είναι ότι κανείς δεν διδάσκεται απ’ αυτήν.

Οι Λατίνοι, οι Φραγκογερμανοί είναι πονηροί, γράφει ο ποιητής, τα δάνειά τους, η μνημονιακή φρίκη, τα φάρμακά τους, μας εξοντώνουν.

Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012

Η Βάπτιση Μυστήριο της Εκκλησίας για τους Γονείς

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ἀγαπητοί γονεῖς,

Ἡ χα­ρά σας εἶ­ναι με­γά­λη κα­θώς ἑ­τοι­μά­ζε­στε γι­ά τή βά­πτι­ση τοῦ παι­δι­οῦ σας. Κι ὅ­λες οἱ χα­ρού­με­νες φρο­ντί­δες σας στρέ­φο­νται γύ­ρω ἀ­πό τά βα­πτι­στι­κά, τούς κα­λε­σμέ­νους, τόν ἀ­νά­δο­χο, τό ὄ­νο­μα, τό τρα­πέ­ζι. Ἔ­χε­τε ὅ­μως σκε­φτεῖ, ὅ­σο πλη­σι­ά­ζει ἡ μέ­ρα, τή βά­πτι­ση ὄ­χι σάν κοι­νω­νι­κό γε­γο­νός ἀλ­λά ὡς Μυ­στή­ρι­ο τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας;

Ὁ Κύ­ρι­ός μας Ἰ­η­σοῦς Χρι­στός βε­βαι­ώ­νει ὅ­τι «ὅ­ποι­ος δέν γεν­νη­θεῖ ἀ­πό τό νε­ρό κι ἀ­πό τό Πνεῦ­μα, δέν μπο­ρεῖ νά μπεῖ στή Βα­σι­λεί­α τοῦ Θε­οῦ» (Ἰ­ω. 3,5) γι­α­τί «ὁ πι­στεύ­σας καί βα­πτι­σθείς σω­θή­σε­ται» (Μάρ­κ. 16,16). Τό Βά­πτι­σμα δέν εἶ­ναι μι­ά συμ­βο­λι­κή τε­λε­τή ἀλ­λά ἕ­να γε­γο­νός μέ ὑ­παρ­ξι­α­κές δι­α­στά­σεις.

Στή βά­πτι­ση θά γεν­νη­θεῖ πρα­γμα­τι­κά τό παι­δί σας! Ἐ­κεῖ, στήν κο­λυμ­βή­θρα, τήν πνευ­μα­τι­κή μή­τρα τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας, ὁ πα­λαι­ός ἄν­θρω­πος τῆς φθο­ρᾶς θά πε­θά­νει καί θά ἀ­πορ­ρι­φθεῖ, γι­ά νά ἀ­να­γεν­νη­θεῖ ὁ νέ­ος τῆς ἀ­φθαρ­σί­ας ὅ­πως πέ­θα­νε καί ἀ­να­στή­θη­κε ὁ Χρι­στός. Ἐ­κεῖ τό παι­δί σας θά ἐν­σω­μα­τω­θεῖ στό σῶ­μα τοῦ Χρι­στοῦ πού εἶ­ναι ἡ Ἐκ­κ­λη­σί­α, ὅ­πως ἕ­να κλα­δί μπο­λι­ά­ζε­ται στόν κορ­μό τοῦ δέν­δρου. Θά γί­νει να­ός τοῦ Θε­οῦ γι­α­τί τό Ἅ­γι­ο Πνεῦ­μα μέ τά χα­ρί­σμα­τά του θά κα­τοι­κή­σει πλέ­ον μέ­σα του. Ἀ­πό ἐ­κεί­νη τήν ἡ­μέ­ρα τό ὄ­νο­μά του θά γρα­φτεῖ στό βι­βλί­ο τῆς ζω­ῆς, προ­ο­ρι­σμέ­νο γι­ά τήν αἰ­ω­νι­ό­τη­τα! Ἕ­νας ἄγ­γε­λος θά τό συ­νο­δεύ­ει πλέ­ον σέ ὅ­λη του τή ζω­ή ἀ­χώ­ρι­στος σύ­ντρο­φός του σέ κά­θε στι­γμή καί κα­μι­ά δαι­μο­νι­κή ἐ­νέρ­γει­α δέν θά εἶ­ναι σέ θέ­ση νά τό βλά­ψει. Ὁ Θε­ός θά ἀ­κού­ει προ­σε­κτι­κά τίς προ­σευ­χές του καί τό βλέμ­μα του θά εἶ­ναι δι­αρ­κῶς στραμ­μέ­νο πά­νω του μέ ἰ­δι­αί­τε­ρη φρο­ντί­δα.

Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012

Η δύναμη των Ψαλμών

ΨΑΛΜΟΣ: ΕΞΗΓΗΣΗ
ΧΡΗΣΗ

1Η ευλογία που έρχεται ως αποτέλεσμα της μελέτης και της τήρησης του νόμου Του Θεού
Για αποφυγή κακού από τους συνανθρώπους μας, αποφυγή μίσους.

2Επαναστάτης άνθρωπος – Κυρίαρχος Θεός
Διαβάζεται πριν από κάθε εργασία.

3Μια φωνή προς Τον Θεό σε ώρα κινδύνου.
Για να λυθούν, φιλικές, οικογενειακές διαφορές.

4Μια προσευχή για τη νύχτα.
Πριν από τον ύπνο. Για μια δύσκολη βραδιά. Για ψυχική ηρεμία.

5Μια πρωινή προσευχή.
Όταν σε πολεμούν με ψέματα. Όταν προσπαθούν να σου καταστρέψουν την εργασία σου.

6Μια κραυγή αγωνίας.
Για την αντιμετώπιση δύσκολων ασθενειών.

Παλιά αναγνωστικά: ένας θησαυρός στην οθόνη σας


Βιβλία που μας γυρίζουν χρόνια πίσω (ακόμα και τους νεότερους που δεν ήταν καν γεννημένοι τότε)

Αφού δεν μπορούμε να ξαναζήσουμε την παιδική ηλικία ας την φανταστούμε για λίγο.

Συγχαρητήρια στο blog gnoseis

Μια τεράστια δουλειά του blog gnoseis ολοκληρώθηκε. 22 παλιά αναγνωστικά, από το 1936, έχουν ψηφιοποιηθεί και εκδοθεί ηλεκτρονικά με τη συνεργασία του gnoseis και του taxalia και μπορείτε να τα διαβάσετε σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου, στην οθόνη σας. Δείτε τον κατάλογο:

1. ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ: 1948 Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

2. ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ: 1971 Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

3. ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ: 1949 Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

4. ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ: 1963 Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

5. ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ: 1955 Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

6. ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ: 1939 Γ ΤΑΞΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ

7. ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ: 1946 Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

8. ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ : 1959 Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

9. ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ : 1955 E ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

10. ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ : 1957 E ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

11. ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ : 1966 Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

12. ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ : 1939 ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

13. ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ : 1943 ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

14. ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ : 1952 ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

15. ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ : 1955 ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

16. ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ : 1957 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

17. ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ : 1963 Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

18. ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ : 1966 Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

19. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1967

20. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1947

21. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1960

22. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ १९४७http://santo-rinios.blogspot.com

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012

In God we trust...

Έβρεχε, έβρεχε και το χωριό πλημμύριζε.
Οι κάτοικοι έφευγαν με βάρκες να γλυτώσουν.
Ένας βαρκάρης είδε μια οικογένεια και πήγε να την σώσει.
-Ελάτε θα πνιγείτε.

Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012

Έχεις εφτά - οχτώ λεπτά;


Και έχω ξαναπεί. Να λέμε κάθε μέρα τους Χαιρετισμούς. Να λέμε κάθε μέρα τους Χαιρετισμούς στην Παναγία μας. Χαίρε! Χαίρε! Χαίρε! Παναγία μου να 'χεις χαρά. Σε χαιρετάμε. Δεν είμαστε αχάριστοι. Μας έκανες τόσο μεγάλο καλό. Έφερες τον Θεό στον κόσμο! Δε θα σου πούμε ένα "ευχαριστώ";