Σάββατο 12 Μαρτίου 2011

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ


• Κύριε, μη στερήσεις με των επουρανίων σου και αιωνίων σου αγαθών.
• Κύριε, λύτρωσε με των αιωνίων κολάσεων.
• Κύριε, είτε λόγω, είτε έργο, είτε κατά νουν και διάνοια ήμαρτον, συγχώρησε με.
• Κύριε, λύτρωσε με από πάσης ανάγκης και αγνοίας και λήθης και ραθυμίας και της λυθώδους αναισθησίας.


• Κύριε, λύτρωσε με από παντός πειρασμού και εγκαταλείψεως.
• Κύριε, φώτισον την καρδία μου ην εσκότισαι η πονηρή επιθυμία.
• Κύριε, εγώ μεν ως άνθρωπος αμαρτάνω. Συ δε ως Θεός, ελέησόν με.
• Κύριε, ίδε την ασθένεια της ψυχής μου και πέμψων την Χάριν Σου εις βοήθεια μου, ίνα και εν εμοί δοξαστεί το όνομα Σου το Αγιον.
• Κύριε, Ιησού Χριστέ έγραψον το όνομα του δούλου σου εν βιβλίο ζωής χαριζόμενός μοι και τέλος αγαθόν.
• Κύριε, ο Θεός μου, ουκ εποίησα ουδέν αγαθόν, αλλά αρξαίμην ποτέ τη ευσπλαχνία σου.
• Κύριε, βρέξον εις την καρδιά μου την δρόσον της χάριτος Σου.
• Κύριε, ο Θεός του ουρανού και της γης μνήσθητί μου του αμαρτωλού του αισχρού του πονηρού και βέβηλου κατά το μέγα έλεος Σου, όταν έλθεις εν τη Βασιλεία Σου.
• Κύριε, εν μετάνοια με παράλαβέ με και μη εγκαταλείπεις με.
• Κύριε, μη εισενέγκης εις πειρασμό.
• Κύριε, δος μοι έννοια αγαθή.
• Κύριε, δώσε μοι δάκρυο και μνήμη θανάτου και κατάνυξη.
• Κύριε, δος μοι των λογισμών μου εξαγόρευσει.
• Κύριε, δος μοι ταπείνωση, εκκοπή θελήματος και υπακοή.
• Κύριε, δώσε μοι υπομονή, μακροθυμία και πραότητα.
• Κύριε, εμφύτευσον εν εμοί την ρίζα των αγαθών και του φόβου σου.
• Κύριε, αξίωσόν με αγαπάν Σε εξ όλης μου της ψυχής και της διάνοιας και της καρδίας και τηρείν εν πάσει το θέλημα Σου.
• Κύριε, σκέπασόν με απ’ ανθρώπων πονηρών και δαιμόνων και παθών και από παντός κακού και προσήκοντος πράγματος.
• Κύριε, ως κελεύεις, Κύριε ως γινώσκεις, Κύριε ως βούλει, γεννηθήτω το θέλημα Σου εν εμοί.
• Κύριε, το Σον θέλημα γενέσθω και ου το εμόν. Πρεσβείες και ικεσίες της Παναγίας Θεοτόκου Μαρίας προστασίες των Αγίων Αρχαγγέλων Μιχαήλ, Γαβριήλ και πασών των επουρανίων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων σου, ότι ευλογητός ει εις πάντες.
ΑΜΗΝ.

http://talanto.forumup.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου