Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2012

Δοξαστικο των αποστίχων του εσπερινού της Κυριακής του Ασώτου

Ακούστε το δοξαστικο των αποστίχων του εσπερινού της Κυριακής του Ασώτου από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ιεροψαλτών 'Ρωμανός ο Μελωδός'

Της πατρικης δωρεάς by Evodias osmin

Δόξα... Ἰδιόμελον Ἦχος πλ. β'
Τῆς πατρικῆς δωρεὰς διασκορπίσας τὸν πλοῦτον, ἀλόγοις συνεβοσκόμην ὁ τάλας κτήνεσι, καὶ τῆς αὐτῶν ὀρεγόμενος τροφῆς ἐλίμωττον μὴ χορταζόμενος, ἀλλ' ὑποστρέψας πρὸς τὸν εὔσπλαγχνον Πατέρα, κραυγάζω σὺν δάκρυσι· Δέξαι με ὡς μίσθιον, προσπίπτοντα τῇ φιλανθρωπίᾳ σου, καὶ σῶσόν με.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου