Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2012

Δοξαστικο του εσπερινού της Κυριακής της Απόκρεω

Ακούστε το δοξαστικο του εσπερινό της Κυριακής της  Απόκρεω από τον  Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Αμερικής Φώτιο Κετσετζή από εσπερινό που πραγματοποιήθηκε στις 1-3-2008 
Δόξα... Ἦχος πλ. δ'
Ὅταν τίθωνται θρόνοι, καὶ ἀνοίγωνται βίβλοι, καὶ Θεὸς εἰς κρίσιν καθέζηται, ὢ ποῖος φόβος τότε!. Ἀγγέλων παρισταμένων ἐν φόβῳ, καὶ ποταμοῦ πυρὸς ἕλκοντος, τί ποιήσομεν τότε οἱ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις ὑπεύθυνοι ἄνθρωποι; Ὅταν δὲ ἀκούσωμεν καλοῦντος αὐτοῦ, τοὺς εὐλογημένους τοῦ Πατρὸς εἰς βασιλείαν, ἁμαρτωλούς δὲ ἀποπέμποντος εἰς κόλασιν, τίς ὑποστήσεται τὴν φοβερὰν ἐκείνην ἀπόφασιν; Ἀλλὰ μόνε φιλάνθρωπε Σωτήρ, ὁ Βασιλεὺς τῶν αἰώνων, πρὶν τὸ τέλος φθάσῃ, διὰ τῆς μετανοίας ἐπιστρέψας ἐλέησόν με.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου