Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2012

Δοξαστικο των αίνων της Κυριακής της Απόκρεω

Ακούστε το δοξαστικο των αίνων της Κυριακής της Απόκρεω από την Βυζαντινή Πατριαρχική Χορωδία του Παύλου Φορτωμά
Για να ακούσετε τον ύμνο πατήστε εδώ:


Δόξα... Ἦχος α'
Προκαθάρωμεν ἑαυτούς, ἀδελφοί, τῇ βασιλίδι τῶν ἀρετῶν· ἰδοὺ γὰρ παραγέγονε, πλοῦτον ἡμῖν ἀγαθῶν κομίζουσα, τῶν παθῶν κατευνάζει τὰ οἰδήματα, καὶ τῷ Δεσπότῃ καταλλάττει τοὺς πταίσαντας· διὸ μετ' εὐφροσύνης ταύτην ὑποδεξώμεθα, βοῶντες Χριστῷ τῷ Θεῷ, ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, ἀκατακρίτους ἡμᾶς διαφύλαξον, δοξολογοῦντάς σε τὸν μόνον ἀναμάρτητον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου